Upadłość konsumencka

Od pewnego czasu można w Polsce ogłosić tzw. upadłość konsumencką. Jest to rozwiązanie niezwykle korzystne dla osób fizycznych, które z różnych względów popadły w długi uniemożliwiające im normalne funkcjonowanie.

Upadłość konsumencką przewiduje prawo upadłościowe, tj. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe z późniejszymi zmianami.

Upadłość konsumencka dotyczy wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zatem, jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, aby móc złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości musisz w pierwszej kolejność zakończyć prowadzenie swojej działalności gospodarczej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się do sądu rejonowego w okręgu miejsca zamieszkania konsumenta.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

1a) NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;

2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;

8) informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;

9) informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;

10) informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;

11) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Powyższy wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 30 zł.

Jeżeli wniosek spełnia wymagania ustawowe i jego treść spełnia kryteria umożliwiające ogłoszenie upadłości, sąd upadłościowy wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości i wyznacza syndyka. Od tego momentu chociażby wierzyciele nie będą mogli wszczynać nowych postępowań sądowych czy też komorniczych. Syndyk następnie dokona likwidacji masy upadłości. Zaproponuje on chociażby plan spłaty długów, co oznacza w praktyce ratalną spłatę długów nieumorzonych. O umorzeniu jakichkolwiek długów decyduje wyłącznie sąd upadłościowy badając dokładnie sytuację życiową i majątkową konsumenta – dłużnika.

Przy planie spłaty majątek niezbędny do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych podlega ochronie. Chociażby ochronie podlega wynagrodzenie za pracę do wysokości ustawowego minimalnego wynagrodzenia.

Nasza Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu upadłości konsumenckiej. Pomogliśmy dłużnikom z różnymi historiami i możliwościami spłaty długów.

Jeżeli jesteś zainteresowany tym obszarem działalności Kancelarii, zapraszamy do kontaktu z mecenas Magdaleną Adamek-Balcerowicz ( 503 460 764 / biuro@adamek-balcerowicz.pl ).

Kancelaria świadczy usługi dla Klientów z Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia, Włocławka, Piły i pozostałej części Polski.