RODO

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe jako klientów lub potencjalnych klientów w postaci:

imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer NIP oraz firma, dane rejestrowe, w tym numer KRS, numer REGON, a także dane członków organów, a także inne dane osobowe udostępnione w toku świadczenia pomocy prawnej lub w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy o pomoc prawną.

Administratorem (ADO) Państwa danych jest radca prawny Magdalena Adamek-Balcerowicz prowadząca Kancelarię Radcowską „Adamek & Balcerowicz” Magdalena Adamek – Balcerowicz przy ul. Chodkiewicza 17 lok. 10, 85-065 Bydgoszcz, telefon: 503-460-764, e-mail: ab.radcowie@gmail.com .

Nadto informujemy, że:

 • ADO nie powołuje inspektora ochrony danych;
 • ADO nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
 • ADO nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania danych;
 • Państwa dane przetwarzane są w celu świadczenia pomocy prawnej (lub w celu zawarcia takiej umowy) oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność świadczenia pomocy prawnej lub czynności zmierzające do zawarcia umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (niezbędność wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na ADO), art. 6 ust. 1 lit. d) RODO (niezbędność ochrony żywotnych interesów klienta lub innej osoby) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (istnienie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń wobec administratora lub z jego inicjatywy); w przypadku konieczności przetwarzania danych szczególnych kategorii, to podstawą przetwarzania tych danych będzie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;
 • ADO przetwarza wskazane wyżej Państwa dane, które są zwykłymi danymi osobowymi w rozumieniu RODO, za wyjątkiem ewentualnie danych szczególnych kategorii wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO;
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom, zleceniobiorcom, praktykantom/stażystom, podmiotom współpracującym, a w razie potrzeby także uprawnionym organom;
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wynikającego z celu przetwarzania, lecz nie dłużej niż przez czas prawem przewidziany;
 • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do świadczenia pomocy prawnej.

Realizując obowiązek informacyjny wskazujemy, że macie Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • uzyskiwania kopii przetwarzanych danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • uzupełnienia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Wszelkie uprawnienia należy wykonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listu poleconego. ADO zobowiązany jest na mocy art. 12 ust. 3 RODO do poinformowania Państwa, także drogą elektroniczną, o realizacji zgłoszonego przez Państwa żądania.

W przypadku skorzystania z opcji „polub tę stronę” za pośrednictwem wtyczki Facebook znajdującej się na naszej stronie, odsyłamy Państwa do Polityki prywatności zawartej w nocie prawnej, by uzyskać informacje o tej usłudze i zapoznać się z Państwa uprawnieniami.