503 460 764
ab.radcowie@gmail.com
ul. Obrońców Bydgoszczy 10 lok. 3
85-054 Bydgoszcz

Klauzula informacyjna o prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane (ART. 13 i 14 RODO)

Zespół:

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe jako klientów w postaci:

imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer NIP oraz firma, dane rejestrowe, w tym numer KRS, numer REGON, a także dane członków organów, a także inne dane osobowe udostępnione w toku świadczenia pomocy prawnej.

Administratorem (ADO) Państwa danych jest radca prawny Magdalena Adamek-Balcerowicz prowadząca Kancelarię Radcowską „Adamek & Balcerowicz” Magdalena Adamek – Balcerowicz przy ul. Obrońców Bydgoszczy 10 lok. 3, 85-054 Bydgoszcz, telefon: 503-460-764, e-mail: ab.radcowie@gmail.com .

Nadto informujemy, że:

 1. ADO nie powołuje inspektora ochrony danych;
 2. ADO nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
 3. ADO nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania danych;
 4. Państwa dane przetwarzane są w celu świadczenia pomocy prawnej oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
 5. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność świadczenia pomocy prawnej), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (niezbędność wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na ADO), art. 6 ust. 1 lit. d) RODO (niezbędność ochrony żywotnych interesów klienta lub innej osoby) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (istnienie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń wobec administratora lub z jego inicjatywy); w przypadku konieczności przetwarzania danych szczególnych kategorii, to podstawą przetwarzania tych danych będzie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;
 6. ADO przetwarza wskazane wyżej Państwa dane, które są zwykłymi danymi osobowymi w rozumieniu RODO, za wyjątkiem ewentualnie danych szczególnych kategorii wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO;
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom, zleceniobiorcom, praktykantom/stażystom, podmiotom współpracującym, a w razie potrzeby także uprawnionym organom;
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wynikającego z celu przetwarzania, lecz nie dłużej niż przez czas prawem przewidziany;
 9. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do świadczenia pomocy prawnej.

Realizując obowiązek informacyjny wskazujemy, że macie Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. uzyskiwania kopii przetwarzanych danych osobowych,
 3. sprostowania swoich danych osobowych,
 4. uzupełnienia swoich danych osobowych,
 5. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 6. usunięcia danych osobowych,
 7. przenoszenia danych osobowych,
 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 9. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Wszelkie uprawnienia należy wykonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listu poleconego. ADO zobowiązany jest na mocy art. 12 ust. 3 RODO do poinformowania Państwa, także drogą elektroniczną, o realizacji zgłoszonego przez Państwa żądania.

W przypadku skorzystania z opcji „polub tę stronę” za pośrednictwem wtyczki Facebook znajdującej się na naszej stronie, odsyłamy Państwa do Polityki prywatności w zakładce nota prawna, by uzyskać informacje o tej usłudze i zapoznać się z Państwa uprawnieniami.

MAGDALENA ADAMEK-BALCEROWICZ

Radca prawny, właściciel Kancelarii, specjalizująca się m.in. w rozwodach, alimentach, ustaleniu kontaktów z dziećmi, separacji, podziale majątku, umowach majątkowych małżeńskich, dochodzeniu roszczeń spadkowych.

Więcej >>

ARKADIUSZ BALCEROWICZ

Radca prawny, współpracujący z Kancelarią, specjalizujący się m.in. w negocjacjach i procesach z tytułu wypadków komunikacyjnych oraz błędów lekarskich, zagadnieniach branży lekarskiej oraz z zakresu praw pacjenta czy obsłudze korporacyjnej i rejestrowej spółek.

Więcej >>

MARCIN CHMIELEWSKI

Radca prawny, współpracujący z Kancelarią na terenie Szczecina i okolic, specjalizujący się m.in. w prawie gospodarczym, w tym obsłudze korporacyjnej i rejestrowej spółek, prawnej restrukturyzacji podmiotów gospodarczych czy prawie nieruchomości.

Więcej >>