Kredyty frankowe (CHF)

Jesteśmy kancelarią radcowską, która świadczy pomoc prawną swoim klientom oraz reprezentuje ich przed sądem i organami administracyjnymi. Pomagamy osobom, które zaciągnęły kredyty, w tym hipoteczne, związane z kursem waluty obcej – denominowane lub indeksowane (czasami też zwane dewizowymi bądź waloryzowanymi) do franka szwajcarskiego (CHF), ale i do innych walut (EUR/USD). Analizujemy zawartą umowę pod kątem jej nieważności lub wystąpienia klauzul niedozwolonych (abuzywnych), a także pomagamy oszacować tzw. nadpłaty w spłaconych już ratach kredytu.

Następnie przedstawiamy strategię przedsądową i sądową, skutki konkretnych rozwiązań. Doradzamy w zakresie żądania ustalenia nieważności umowy lub usunięcia z niej klauzul niedozwolonych (odfrankowienia). Uwzględniamy przy tym aktualne orzecznictwo polskich sądów, w tym Sądu Najwyższego (chociażby uchwałę ws. III CZP 11/21) oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), w tym orzeczenie ws. TSUE C-260/18.

Zakres świadczonej pomocy prawnej

Świadczymy w szczególności pomoc frankowiczom z Bydgoszczy, Torunia, Poznania, Szczecina i północnej Polski. Pomoc prawna ma charakter kompleksowy, tj. do czasu prawomocnego zakończenia sprawy przed sądem. Pomagamy również wykreślić hipotekę w przypadku unieważnienia umowy kredytu frankowego.

Pomoc prawna w głównej mierze sprowadza się do oceny zawartej umowy kredytowej pod kątem:

  • obecności klauzul niedozwolonych (abuzywnych),
  • jej zgodności z prawem bankowym, a zwłaszcza prawidłowo określonej kwoty,
  • zgodności z naturą stosunku zobowiązaniowego,
  • zgodności z zasadami współżycia społecznego,
  • rzetelnego poinformowania o ryzyku ekonomicznym, w szczególności ryzyku walutowym.

Reprezentujemy klientów w kontaktach z bankiem, Rzecznikiem Finansowym, UOKiK oraz w procesach sądowych. W przypadku zainteresowania tą praktyką kancelarii nasi radcy prawni są do Państwa dyspozycji.

Pomagamy nie tylko frankowiczom – osobom fizycznym, ale i przedsiębiorcom, spółkom, stowarzyszeniom i fundacjom spłacającymi tego typu kredyty.

Pomagamy także frankowiczom, którzy spłacili już swoje kredyty, nawet lata temu. Oni również mogą odzyskać część spłaconych należności.

Unieważnienie a odfrankowienie kredytu?

Nasza kancelaria radcowska w pierwszej kolejności dokonuje oceny każdej umowy frankowej pod kątem szans na jej unieważnienie. Jest to rozwiązanie najdalej idące, powodujące, iż z momentem prawomocnego wyroku sądowego kredyt przestaje istnieć. Co do zasady kredytobiorcy – frankowicze będą w tym układzie zobowiązani do zwrotu bankowi jedynie kapitału wypłaconego im po zawarciu umowy. A w sytuacji, gdy ten kapitał już de facto zwrócili, to wszelkie uiszczone należności ponad kapitał podlegają zwrotowi ze strony banku. Możliwość żądania unieważnienia umowy frankowej w postępowaniu sądowym zależy od postanowień zawartych w konkretnych umowach kredytów frankowych. Kancelaria ma duże doświadczenie w analizie umów różnych banków działających w Polsce w latach dwutysięcznych (często dzisiaj te banki działają już pod inną marką).

Odfrankowienie natomiast oznacza wyeliminowanie z umowy wszelkich postanowień niedozwolonych (abuzywnych) odnoszących się do mechanizmów wykorzystujących franka szwajcarskiego (klauzul indeksacyjnych lub denominacyjnych). W sytuacji, gdy sąd uzna te postanowienia za niedozwolone, to tracą one moc i skuteczność prawną. Od tego momentu umowa staje się zwykłym kredytem złotowym, oprocentowanym tak samo, jak zobowiązanie pierwotnie zaciągnięte w walucie franka szwajcarskiego (tj. wg stawki LIBOR). Rozwiązanie to jest również korzystne dla kredytobiorcy, bowiem eliminuje całkowicie ryzyko walutowe, a mimo to kredy pozostaje korzystnie oprocentowany. Powstaje także szansa na odzyskanie ewentualnych nadpłat w ratach wyliczanych wcześniej z wykorzystaniem kursów franka szwajcarskiego, o czym niżej.

Czy nadpłacone raty podlegają zwrotowi?

Jak już wspomniano, w chwili orzeczenia przez sąd nieważności umowy frankowej kredytobiorcy zobowiązani są oddać bankowi wyłącznie pożyczony kapitał. Wszelkie kwoty wpłacone na rzecz banku, niezależnie czy jako raty, opłaty, prowizje, odsetki karne itd., podlegają co do zasady zwrotowi frankowiczom. Zasady te dotyczą również frankowiczów, którzy w pewnym momencie zdecydowali się spłacać kredyt bezpośrednio we franku szwajcarskim.

W przypadku natomiast odfrankowienia umowy zwrotowi podlegać mogą nadpłaty w ratach. Oznacza to, że w procesie sądowym biegły sądowy porówna raty uiszczone odwołujące się do niedozwolonych klauzul z ratami, jakie frankowicz by uiścił, gdyby w umowie tych postanowień nie było. Różnice stanowią nadpłatę, którą można dochodzić przed sądem. Nadpłata taka przy odfrankowieniu umowy umożliwia chociażby znaczne nadpłacenie kredytu po zakończeniu sporu sądowego.

Dlaczego klauzule są niedozwolone?

Klauzule indeksacyjne lub denominacyjne są uznawane za niedozwolone, ponieważ umożliwiają bankom zawyżanie kosztów (spread) oraz samodzielne ustalanie kursu obcej waluty. Ponadto obciążają osoby, które zaciągnęły zobowiązanie, ryzykiem związanym z wahaniami wartości tej waluty bez uprzedniej rzetelnej informacji w tym zakresie ze strony banku.

Przewalutowanie a odfrankowienie kredytu

Każdy, kto zaciągnął kredyt denominowany lub indeksowany do franka szwajcarskiego, może podjąć próbę unieważnienia lub odfrankowienia umowy przed sądem. Jednym z rozwiązań jest także jego przewalutowanie. To pojęcie często mylone jest z koncepcją odfrankowienia. Jednak pod względem prawnych i ekonomicznych skutków działają odmiennie.

Przewalutowanie to nic innego, jak przeliczenie pozostałej do spłaty kwoty na złotówki. Odbywa się nie po kursie, który obowiązywał w dniu zawarcia i podpisania umowy, lecz po aktualnym kursie określonym w momencie przewalutowania.

Dla kredytów zaciągniętych w złotówkach ratę nalicza się zgodnie ze stopą referencyjną WIBOR.

Występujemy przed sądami w całym kraju, w tym w Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku, Warszawie i Szczecinie. Z kancelarią można skontaktować się telefonicznie, mailowo, jak i przez wideokonferencję.