503 460 764
ab.radcowie@gmail.com
ul. Obrońców Bydgoszczy 10 lok. 3
85-054 Bydgoszcz

Sport i związane z nim wydarzenia to znakomite narzędzie do promocji firm i ich usług oraz produktów. Stąd istotną rolę zarówno na płaszczyźnie lokalnej, jak i międzynarodowej odgrywa sponsoring, dzięki któremu sponsorujący i sponsorowany mogą czerpać wymierne korzyści, co wpływa pozytywnie na rozwój oraz upowszechnianie sportu w społeczeństwie. Celem Kancelarii jest takie skonstruowanie umowy, aby interesy stron zostały zabezpieczone w jak największym stopniu, co pozwoli uniknąć ewentualnych sporów i procesów. Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno przy negocjacjach i realizacji kontraktów na przestrzeń reklamową czy wykorzystanie wizerunku sportowców oraz klubów (image rights), jak również w zakresie prawa do nazwy stadionu (naming rights) i innych przedsięwzięć związanych ze sponsoringiem, nie tylko sportowym.

Kancelaria reprezentuje Klientów także w postępowaniach sądowych, mediacyjnych oraz arbitrażowych związanych z roszczeniami z tytuły umów sponsoringu oraz kontraktów sportowych.