Wyrok – nieważna umowa Raiffeisen, dawny Polbank

Wyrokiem z dnia 11.10.2023 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny [I C 1043/22] ustalił, że umowa kredytowa dawnego Polbanku jest nieważna oraz zasądził dochodzone przez klientów należności tytułem spłaconych rat w PLN i CHF, a także zasądził zwrot kosztów procesu.

W ustnym uzasadnieniu Sąd I instancji stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna z powodu niemożliwości określenia wysokości kapitału i rat z uwagi na wadliwość mechanizmu indeksacji, a nadto uznał ten mechanizm za abuzywny, co także prowadzi do nieważności całej umowy. Do tego Sąd podniósł, że umowa jest nieważna również z powodu rażącej nierównowagi kontraktowej stron.

Wyrok jest nieprawomocny.