Wyrok – nieważna umowa Banku Millennium

Wyrokiem z dnia 20.09.2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa II Wydział Cywilny [II C 2534/21] zasądził na rzecz byłego kredytobiorcy zwrot uiszczonych przez niego należności na poczet nieważnego kredytu ponad udostępniony kapitał, a także zasądził zwrot kosztów procesu.

Kredyt był kredytem spłaconym, a zatem przesłankowo Sąd uznał umowę za nieważną. Należności od banku dochodził wyłącznie jeden z byłych kredytobiorców.

Wyrok jest nieprawomocny