Wyrok – nieważna umowa Raiffeisen, dawny Polbank

Wyrokiem z dnia 26.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [I C 315/23] ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku oraz zasądził dochodzone przez klientów należności tytułem spłaconych rat w PLN, a także zasądził zwrot pełnych kosztów procesu.

W ustnym uzasadnieniu Sąd I instancji stwierdził, że klauzule indeksacyjne są abuzywne i ich usunięcie z umowy prowadzi do jej nieważności. Sąd też nie uwzględnił zarzutu zatrzymania banku.

Wyrok jest nieprawomocny.