Wyrok – nieważna umowa BPH, dawny GE Money

Wyrokiem z dnia 18.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [I C 174/23] ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego dawnego GE Money Bank oraz zasądził dochodzone przez klientów należności tytułem spłaconych rat w PLN i CHF, a także zasądził zwrot pełnych kosztów procesu.

W ustnym uzasadnieniu Sąd I instancji stwierdził, że klauzule indeksacyjne są abuzywne i ich usunięcie z umowy prowadzi do jej nieważności. Sąd dodał, że nie jest możliwe dzielenie klauzuli wynikającej z par. 17 umowy kredytowej. Sąd też nie uwzględnił zarzutu zatrzymania banku.

Wyrok jest nieprawomocny.