Wyrok – nieważna umowa PKO BP

Wyrokiem z dnia 13.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny [I C 299/23] zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot wszystkich zapłaconych rat kredytowych wskutek ustalenia nieważności umowy kredytu denominowanego PKO BP oraz zasądził zwrot pełnych kosztów procesu.

Sprawa dotyczyła kredytu już spłaconego.

W ustnym uzasadnieniu Sąd I instancji stwierdził, że klauzule denominacyjne są abuzywne i ich usunięcie z umowy prowadzi do jej nieważności. Jednocześnie Sąd podniósł, że umowa jest nieważna z powodu naruszenia prawa bankowego oraz natury stosunku kredytowego.

Wyrok jest nieprawomocny.