Wyrok – nieuwzględnienie wniosku banku o rozliczenie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Informujemy, że w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Toruniu, sygn. akt I C 823/22, Sąd ten nie uwzględnił wniosku banku [Santander Consumer Bank S.A.] w zakresie podniesionego przez bank zarzutu potrącenia o rozliczenie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Innymi słowy, bank zgłosił w toku procesu zarzut mający na celu rozliczenie na korzyść banku kwoty wyliczonej jako wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Bank wnosił przed Sądem, by należność dochodzona przez frankowiczów została pomniejszona o właśnie wyliczone przez bank wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Kancelaria na ten wniosek banku wniosła o jego oddalenie, powołując obszerną argumentacją prawną.

Sąd nie uwzględnił wniosku banku uznając, iż bankowi wynagrodzenie za korzystanie z kapitału się nie należy. Sąd w pisemnym uzasadnieniu wskazał przede wszystkim, że takie roszczenie banku jest sprzeczne z celami dyrektywy 93/13 o ochronie konsumentów i jest sprzeczne chociażby z wyrokiem TSUE ws. C-395/21.