Wyrok prawomocny – nieważna umowa Credit Agricole, dawny Lukas Bank

W dniu 01.02.2023. Sąd Apelacyjny w Gdańsku [sygn. akt V ACa 722/22] wskutek apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy [sygn. akt I C 887/20] oddalił w całości apelację Credit Agricole i zasądził na rzecz Klientów zwrot kosztów procesu za postępowanie apelacyjne.

Wskutek powyższego klienci otrzymają zwrot nadpłaconej kwoty ponad udostępniony kapitał wraz z odsetkami, a sądy przesłankowo stwierdziły nieważność kredytu [który został już wcześniej spłacony przez klientów].

Wyrok jest prawomocny.