Wyrok prawomocny – nieważna umowa mBank

W dniu 08.12.2022. Sąd Apelacyjny w Warszawie [sygn. akt V ACa 163/22] wskutek apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie [sygn. akt XXVIII C 1029/21] oddalił w całości apelację mBanku i zasądził na rzecz Klientów zwrot kosztów procesu za postępowanie apelacyjne.

W ustnym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny wskazał, że rozstrzygnięcie Sądu I instancji było prawidłowe – umowa kredytu frankowego jest nieważna, albowiem wadliwy prawnie jest mechanizm indeksacji dotyczący wypłaty i spłaty kredytu. Jako że stanowi on klauzule abuzywne, to jego usunięcie prowadzi do nieważności kredytu.

Wskutek powyższego kredyt Klientów nie istnieje.

Wyrok jest prawomocny.