Wyrok prawomocny – nieważna umowa BNP Paribas, dawny BGŻ

W dniu 21.09.2022. Sąd Apelacyjny w Gdańsku [sygn. akt I ACa 413/22] wskutek apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy [sygn. akt I C 335/20] oddalił w całości apelację banku BNP Paribas i zasądził na rzecz Klienta zwrot kosztów procesu za postępowanie apelacyjne.

W ustnym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne i prawne Sądu I instancji oraz nie podzielił argumentacji banku zawartej w apelacji, w tym oddalił wnioski banku o zawieszenie postępowania i o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego.

Wskutek powyższego kredyt Klienta nie istnieje.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadził radca prawny Arkadiusz Balcerowicz.