Wyrok – nieważna umowa PKO BP, dawny Nordea Bank

W dniu 11.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [sygn. akt I C 306/20] wydał korzystny dla naszych Klientów wyrok, w którym:

  1. ustalił nieważność umowy kredytowej, dawnego Nordea Bank,
  2. zasądził od banku na rzecz powodów zwrot wszystkich kosztów procesu.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, z pominięciem wniosku banku o sporządzenie opinii biegłego. Uzasadnienie pisemne nie zostało jeszcze sporządzone, ale jest to kolejny wyrok potwierdzający słuszność pozwów Kancelarii nakierowanych na nieważność umów frankowych. Tym razem sprawa dotyczyła umowy frankowej denominowanej dawnego banku Nordea (kredyt Nordea – Habitat).

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi radca prawny Arkadiusz Balcerowicz.