Wyrok prawomocny – nieważna umowa Raiffeisen, dawny Polbank

W dniu 13.04.2022. Sąd Apelacyjny w Gdańsku [sygn. akt I ACa 191/22] wskutek apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy [sygn. akt I C 136/20] oddalił w całości apelację banku Raiffeisen i zasądził na rzecz Klientów zwrot kosztów procesu za postępowanie apelacyjne.

W ustnym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne i prawne Sądu I instancji oraz nie podzielił argumentacji banku zawartej w apelacji.

Wskutek powyższego powodom Sądy zasądziły także ponad 50 tys. CHF z odsetkami. Bank na rozprawie apelacyjnej złożył zarzut zatrzymania wskazanej kwoty do czasu zwrotu przez powodów udostępnionego kapitału. Sąd Apelacyjny, także wskutek argumentacji Kancelarii, nie uwzględnił tego zarzutu.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadził radca prawny Arkadiusz Balcerowicz.