Wyrok prawomocny – nieważna umowa BPH

W dniu 13.04.2022. Sąd Apelacyjny w Gdańsku [sygn. akt V ACa 680/21] wskutek apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu [sygn. akt I C 2015/20] oddalił w całości apelację Banku BPH i zasądził na rzecz Klientów zwrot kosztów procesu za postępowanie apelacyjne.

W ustnym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne i prawne Sądu I instancji oraz nie podzielił argumentacji banku zawartej w apelacji. Sprawa apelacyjna wraz z wydaniem wyroku została załatwiona na jednej rozprawie.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadził radca prawny Arkadiusz Balcerowicz.