Wyrok – nieważna umowa Credit Agricole, dawny Lukas Bank

W dniu 28.03.2022 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [sygn. akt I C 887/20] wydał po myśli frankowiczów wyrok, w którym:

  1. zasądził zwrot wszystkich dochodzonych należności [rat] z tytułu nieważności umowy,
  2. oddalił powództwo co do ujęcia w sentencji wzmianki o nieważności umowy (jako zbędne już),
  3. zasądził od banku na rzecz klientów zwrot całości kosztów procesu.

W ustnych motywach Sąd wskazał, że w pełni podziela argumentację naszej Kancelarii co do nieważności umowy kredytowej dawnego Lukas Banku i stąd zasądził zwrot wszystkich dochodzonych rat. Z uwagi na to, że powodowie w toku procesu spłacili w całości kredyt (celem sprzedaży kredytowanej nieruchomości) i został on zamknięty, co bank potwierdził stosownym zaświadczeniem, jak i zgodą na wykreślenie hipoteki, to zdaniem Sądu nie było już konieczności wpisywania w sentencji wyroku wzmianki o nieważności umowy kredytowej, która na moment wyrokowania była już zakończona. Sąd niemniej oczywiście potwierdził, że w uzasadnieniu wyroku jak najbardziej taka wzmianka się znajdzie i jest to wystarczające. Sąd uznał, że w tym układzie rzeczy i tak powodom należy sie pełen zwrot kosztów procesu, bowiem nieważność umowy została ustalona przesłankowo celem zasądzenia.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi radca prawny Arkadiusz Balcerowicz.