Wyrok – nieważna umowa BNP Paribas, dawny BGŻ

W dniu 15.12.2021 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny [sygn. akt I C 145/21] wydał korzystny dla kredytobiorców wyrok, uwzględniając powództwo w całości, w którym:

  1. ustalił, że umowa dawnego BGŻ wraz z aneksem jest w całości nieważna;
  2. zasądził zwrot wszystkich dochodzonych rat;
  3. ustalił, że koszty postępowania ponosi w całości bank, przy czym ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.

W przedmiotowej sprawie do sprawy przystąpili spadkobiercy jednego z kredytobiorców, który zmarł przed wytoczeniem powództwa przeciwko bankowi. Wszyscy zgodnie domagali się ustalenia nieważności umowy kredytowej. Nadto powódka, jako że to ona spłacała kredyt, domagała się zwrotu uiszczonych rat ponad otrzymany kapitał. Sąd po przeprowadzeniu rozprawy, a następnie korespodencji ze spadkobiercami, na posiedzeniu niejawnym uwzględnił powództwo w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi radca prawny Arkadiusz Balcerowicz oraz radca prawny Michał Arendt.