Wyrok – nieważna umowa Raiffeisen

W dniu 17.11.2021 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [sygn. akt I C 136/20] wydał korzystny dla naszych Klientów wyrok, uwzględniając powództwo w całości, w którym:

1. ustalił nieważność umowy kredytowej dawnego Polbanku,

2. zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców wszystkich spłaconych franków szwajcarskich,

3. zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu.

W sprawie powodowie wnosili o ustalenie nieważności umowy kredytowej, w związku z przejściem po zawarciu umowy kredytowej na spłatę bezpośrednio w CHF – o zwrot wszystkich dotychczas uiszczonych franków szwajcarskich i zasądzenie kosztów procesu. W ustnych motywach Sąd wskazał, że niezależnie od znanych rozważań nt. nieważności tego typu umów z powodu abuzywności klauzul indeksacyjnych, to jego zdaniem przedmiotowa umowa kredytowa jest nieważna z uwagi na naruszenie zasad współżycia społecznego (art. 58 k.c.). Sąd podniósł, że podstawowym argumentem za nieważnością umowy w tym kontekście jest wystawienie przez bank konsumentów na nieograniczone ryzyko, które nie zostało wyjaśnione, ani w żaden sposób zabezpieczone w umowie przygotowanej przez bank.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi radca prawny Arkadiusz Balcerowicz.