Wyrok prawomocny – nieważna umowa Banku Millennium

W dniu 14.10.2021 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny [sygn. akt V ACa 574/20] wydał prawomocny wyrok, w którym:

  1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego [indeksowanego] wraz z aneksem jest nieważna,
  2. zasądził od banku na rzecz powoda w całości koszty procesu za obie instancje.

W przedmiotowej sprawie powód wnosił o ustalenie nieważności umowy kredytowej z aneksem i zasądzenie kosztów procesu. Sąd I instancji [SO w Bydgoszczy] niestety oddalił powództwo powołując się de facto na zapisy regulaminu kredytowania i nie dając wiary zeznaniom powoda co do braku wiedzy o ryzykach związanych z kredytem indeksowanym do CHF. Kancelaria w imieniu powoda wniosła obszerną apelację, w wyniku której Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił całkowicie wyrok Sądu I instancji i uwzględnił w całości powództwo, ustalając nieważność umowy kredytowej. SA w ustnych motywach orzeczenia wskazał, że nie podziela ustaleń faktycznych SO i uznał, iż zeznania powoda były wiarygodne w szczególności co do braku zdolności kredytowej na kredyt złotowy, braku informacji ze strony banku o ryzyku walutowym i braku poinformowania o sposobie kształtowania kursów franka szwajcarskiego na potrzeby umowy kredytowej indeksowanej do CHF. Dalej SA podniósł, że klauzule indeksacyjne zawarte w przedmiotowej umowie kredytowej są abuzywne, odnoszą się do głównego świadczenia stron, a zatem po ich wyeliminowaniu umowa jest trwale bezskuteczna i musi zostać uznana za nieważną [skoro powód nie zgodził się na jej utrzymanie]. Jako że klient nie spłacił jeszcze w całości otrzymanego kapitału przed sądem dochodzono wyłącznie ustalenia nieważności umowy.

Na marginesie SA wskazał także, że podniesiony przez bank zarzut zatrzymania wypłaconego kapitału jest bezskuteczny, bowiem umowa kredytowa nie jest umową wzajemną. Tym samym Sąd podzielił i w tym zakresie stanowisko Kancelarii.

Wyrok jest prawomocny. Klient jest wolny od kredytu.

Sprawę prowadzili radca prawny Arkadiusz Balcerowicz i radca prawny Magdalena Adamek-Balcerowicz.