Ważny i po myśli frankowiczów wyrok TSUE ws. francuskich [C-609/19 i sprawy poł. od C-776/19 do C-782/19]

W dniu 10 czerwca 2021 r. TSUE wydał niezwykle ważny wyrok w sprawach francuskich, ale rzutujący na wszystkie sprawy tzw. kredytów frankowych.

Orzeczenie Trybunału jest niezwykle korzystne dla frankowiczów. Stanowi ono kolejny silny argument przeciwko bankom zaangażowanym w kredyty frankowe, także w Polsce.

Z wyroku tego wynika, że: roszczenie konsumenta dot. stwierdzenia nieuczciwości postanowień umownych nie podlega przedawnieniu; roszczenie konsumenta dot. zwrotu uiszczonych rat lub nadpłat nie biegnie do momentu, kiedy konsument powziął wiedzę o nieuczciwości postanowień umownych; postanowienia umowne dot. przeliczania z wykorzystaniem CHF i ryzyka kursowego są postanowieniami określającymi główny przedmiot umowy (co ma niebagatelne znaczenie dla stwierdzania nieważności umów frankowych); zasada przejrzystości wynikająca z dyrektywy 93/13 wymaga bardzo daleko idącej informacji ze strony banku o możliwych skutkach zawarcia umowy frankowej – a brak podania rzetelnych informacji, w tym brak rzetelnej symulacji zmiany kursów CHF – należy poczytywać jako niespełnienie przez bank wymogu przejrzystości z ww. dyrektywy; ciężar dowodu, że konsument został rzetelnie poinformowany o skutkach ekonomicznych umowy frankowej spoczywa na banku; ponoszenie przez konsumenta nieograniczonego ryzyka kursowego należy poczytywać jako „znaczącą nierównowagę ze szkodą dla konsumenta” (co w świetle przepisów polskiego kodeksu cywilnego może wpływać na nieważność umowy z uwagi na naruszenie chociażby zasad współżycia społecznego).

Wskazane wnioski z pewnością przyczynią się do jeszcze lepszej ochrony frankowiczów w sądach.